Představení kandidátů výročních cen 2018
Vysoká škola hotelová v Praze
Praha 8

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Vysoká škola hotelová v Praze 8 dlouhodobě a vytrvale pracuje na výchově budoucích odborníků v oboru nejen hotelnictví. Vedení školy a všichni zůčastnění pedagogové soustavně kladou důraz na důležitost propojení teorie s praxí. Kromě své stěžejní činnosti, to je výchově a přípravě budoucích odborníků se škola aktivně účastní i projektů spojených s rozvojem cestovního ruchu v regionech formou zpracovávání studií a přípravě podkladů pro ně. Soustavné zapojování odborníků z praxe do výuky navíc přispívá k předávání zkušeností absolventům a jejich dobrému uplatnění na trhu práce.


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: V rámci programu Erasmus+ spolupracuje VŠH s 26 partnerskými vysokými školami v zahraničí v celkem 16 zemích - https://www.vsh.cz/cs/zahranicni-vztahy/partnerske-vysoke-skoly/. Nejedná se jen o výměnné studijní stáže, ale i pracovní pobyty. Do praxe je zapojena cela řada odborníků z praxe, mj. Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA (Golden Apple Hotels), Ing. Darina Svobodová (dlouholetá praxe v hotelnictví a gastronomii), PhDr. Marie Novotná (Wolters Kluwer ČR) nebo Ing. Josef Pátek (město Čelákovice).

Řekl o sobě: Vysoká škola hotelová v Praze (dále také „VŠH“) vznikla v roce 1999 a v příštím roce se bude připomínat 20 let své existence. V současné době navštěvuje vysokou školu 1 200 studentů a za svou historii má škola více než 6 500 absolventů. V květnu 2019 získala VŠH od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství akreditace 3 studijních programů. Bakalářský program Hotelnictví, cestovní ruch, marketing je vyučován v českém jazyce a akreditaci má na 10 let, bakalářský program Hospitality Management vyučovaný v anglickém jazyce je akreditován na 5 let a magisterský program Hotelnictví, cestovní ruch a marketing vyučovaný v českém jazyce získal akreditaci na 5 let.

VŠH je členem Asociace hotelů a restaurací ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. V únoru 2018 byla VŠH zapsána do seznamu výzkumných organizací vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době řeší akademičtí pracovníci 2 projekty resortního výzkumu (NAKI II) a 1 projekt pro Technologickou agenturu ČR, dále jsou v řešení projekty smluvního výzkumu. Pro rozvoj oboru hotelnictví, gastronomie, lázeňství a cestovního ruchu vydává škola vlastní vědecký časopis Czech Hospitality and Tourism Papers.

VŠH je profesně orientovanou vysokou školou. S podnikatelskými subjekty a orgány veřejné správy spolupracuje nejen ve výuce a výzkumu, ale i v rámci Klubu partnerů VŠH. Každoročně pořádá mezinárodní vědeckou konferenci Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Studenti i akademičtí pracovníci vyjíždějí aktivně na zahraniční mobility v rámci programu Erasmus+.

Bližší informace o VŠH jsou zveřejněny na www.vsh.cz.

Navrhuje:Martin Kocourek

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Jako absolvent Vysoké školy hotelové, který zakončil magisterské studium v roce 2009 sleduji vývoj, neustálý posun a snahu o zlepšování této vzdělávací instituce. Zejména vidím posun v maximální snaze propojení teorie s praxí, která je v tomto oboru nezbytná. K tomu je důležitá profesní angažovanost pedagogů, stejně tak studentů. Škola bedlivě sleduje a aplikuje do výuky aktuální trendy a novinky v oboru, jako např. sdílenou ekonomiku, práci se sociálními sítěmi atd. Informace z oboru ať už aktuální novinky, zákony, např. z poslední doby k GDPR aplikuje nejen ihned do výuky, ale poskytuje i partnerům a široké síti úspěšných absolventů, kteří pracují v oboru a zůstávají se školou v kontaktu. V tom vidím z mé vlastní zkušenosti velkou přidanou hodnotu školy, jelikož ukončením studia nemusí končit spolupráce se školou, ale naopak společnými silami posunují tento krásný obor kupředu což je to to pravé a skutečné propojení teorie a praxe.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: V rámci programu Erasmus spolupracuje VŠH s vysokými školami v 16 zemích. Jedná se jak o studijní stáže tak pracovní pobyty. Do výuky jsou zapojeni odborníci z praxe např. Mgr. Vladana Horáková MBA, z Golden Apple Hotels či velmi úspěšný starosta města Čelákovic Ing Josef Pátek VŠH spolupracuje s AHR při organizaci mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání VŠH spolupracuje s ubytovacími a stravovacími zařízeními nejen v rámci Klubu partnerů , ale i v rámci odborných praxí studentů. Nabídka je průběžně aktualizována. Spolupráce probíhá i s Turistickým spolkem Lipenska, se kterým má VŠH podepsáno memorandum o spolupráci.

Navrhuje: Tomáš Kolařík

 DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: • Profesionalita výuky Na zabezpečení výuky se podílí téměř 50 akademických pracovníků, z toho je 15 Ph.D./CSc., 10 doc. a 1 prof. Aktuálně má škola více než 1 000 studentů a téměř 7 000 absolventů. • Sledování a aplikace aktuálních trendů VŠH sleduje a aplikuje do výuky aktuální trendy (sdílená ekonomika, sociální sítě apod.), které zahrnuje i do předmětů, které byly nově do akreditace zařazeny (např. Daně a účetní výkaznictví, Regionální ekonomika a hotelnictví, Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii, Procesní modelování v hotelnictví). Znalost aktuálních trendů je ověřována v rámci řešení výzkumných projektů i při organizaci každoroční konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. • Profesní angažovanost pedagogů Akademičtí pracovníci se angažují v České konferenci rektorů (rektor), v Radě vysokých škol (prorektor pro studium), ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí), v Asociaci hotelů a restaurací ČR (vedoucí katedry hotelnictví) a v Akreditační komisi pro vyšší odborné školy (tajemník katedry marketingu). Úzká spolupráce s orgány veřejné správy je realizována prostřednictvím profesní asociace (AHR ČR) a zaměstnavatelského svazu (SOCR ČR), spolupráce s podnikatelskými subjekty probíhá prostřednictvím Klubu partnerů VŠH a v rámci Akademické rady VŠH. • Profesní angažovanost studentů Studenti jsou zapojeni do školního kola Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Každoročně se podílejí ve spolupráci se Studentským senátem VŠH na organizačním zabezpečení gastronomické akce (2016 – Gastronomie v době Karla IV., 2017 – Hodování v období baroka, 2018 – Kulinářství v období první republiky). Dále se účastní soutěží o nejlepší závěrečné kvalifikační práce vyhlašované AHR ČR a ČCCR-CzechTourism. Pravidelně vyjíždějí na zahraniční studentské mobility a zahraniční pracovní pobyty v rámci programu Erasmus+. • Maximální snaha o propojení teorie s praxí VŠH jako profesně orientovaná vysoká škola s akreditovanými profesně zaměřenými studijními programy usiluje o maximální propojení teorie s praxí. Především se jedná o zapojení odborníků z praxe do výuky, o účast v programu Erasmus+, o řešení projektů smluvního výzkumu, o spolupráci v rámci Klubu partnerů VŠH a v rámci Setkání absolventů a uspořádání mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Propojení teorie s praxí lze doložit i na zvýšeném podílu a zastoupení povinné odborné praxe v rámci výuky (6 týdnů/semestr) i v tematickém zaměření seminárních, bakalářských a diplomových prací.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: V rámci programu Erasmus+ spolupracuje VŠH s 26 partnerskými vysokými školami v zahraničí v celkem 16 zemích - https://www.vsh.cz/cs/zahranicni-vztahy/partnerske-vysoke-skoly/. Nejedná se jen o výměnné studijní stáže, ale i pracovní pobyty. Akademičtí pracovníci VŠH se účastní odborných stáží především v subjektech, které jsem členem Klubu partnerů VŠH - https://www.vsh.cz/cs/o-skole/klub-partneru/. Každý rok se koná výjezdní zasedání rozšířeného vedení VŠH v hotelích provozovaných společností Regata Čechy, a. s. a výjezdní porady kateder do spolupracujících hotelů (např. Hotel Bellevue Český Krumlov, Hotel Lanterna Velké Karlovice, Wellness hotel Diana Velké Losiny). Akademičtí pracovníci VŠH se účastní zahraničních učitelských mobilit v rámci programu Erasmus+. Intenzivní spolupráce probíhá s Francií (univerzita v Angers), s Německem (univerzita v Görlitz), s Finskem (vysoká škola v Saimaa) a se Slovenskem (univerzita v Banské Bystrici). Další informace na https://www.vsh.cz/cs/zahranicni-vztahy/partnerske-vysoke-skoly/. VŠH každoročně nominuje bakalářské a diplomové práce do soutěží o nejlepší závěrečné kvalifikační práce vyhlašované ČCCR-CzechTourism a AHR ČR. V roce 2017 získal zvláštní 1. cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách v soutěži Zlatý erb student VŠH Bc. Petr Soukup s bakalářskou prací Analýza profilu návštěvníků hl. m. Prahy s využitím online nástrojů. Každoročně je vyhlašováno na VŠH školní kolo Studentské vědecké a odborné činnosti. Z řad pedagogů získal bronzovou Medaili MŠMT 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost v roce 2014 doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc. V roce 2017 získal Zvláštní cenu JUDr. Vladimíra Štětiny od AHR ČR prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Řada akademických pracovníků VŠH absolvovala doplňující pedagogické studium Učitelství odborných předmětů pro obor Gastronomie, hotelnictví, turismus. Rovněž jsou proškolováni pro využívání statistického programu SPSS. Škola využívá Informační systém vyvinutý Masarykovou univerzitou. Ve školní Knihovně Dr. Jaroslava Holoubka čítá knižní fond téměř 14 000 svazků. Studenti mají bezplatný přístup do elektronické databáze Ebsco. VŠH disponuje velkou aulou (196 míst), malou aulou (90 míst), 4 posluchárnami (296 míst), 15 učebnami (400 míst), 2 počítačovými učebnami a grafickým studiem. Dále je k dispozici školní menza, denní bar a kavárna RevPAR Café. K odpočinku slouží chill out zóna a tělocvična s posilovnou. Do praxe je zapojena cela řada odborníků z praxe, mj. Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA (Golden Apple Hotels), Ing. Darina Svobodová (dlouholetá praxe v hotelnictví a gastronomii), PhDr. Marie Novotná (Wolters Kluwer ČR) nebo Ing. Josef Pátek (město Čelákovice). VŠH je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR – platformy Komora cestovní ruch a Asociace hotelů a restaurací ČR, ve které se aktivně angažuje především v rámci vzdělávací sekce. VŠH s AHR ČR úzce spolupracuje při organizaci mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, při organizaci odborného workshopu zaměřeného na problematiku odborného vzdělávání, při realizaci projektů smluvního výzkumu (např. místní poplatky) a při vydávání odborných monografií (např. Řízení cestovního ruchu v České republice – minulost, současnost, budoucnost, Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství) a publikací (Specifika čínské klientely v českých hotelech a restauracích). VŠH je s AHR ČR členem vybraných pracovních skupin, ustavených především v rámci Ministerstva pro místní rozvoj. Akademičtí pracovníci VŠH jsou rovněž aktivní v rámci Asociace kuchařů a cukrářů ČR a České barmanské asociace. Uspořádání mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, organizace odborného workshopu Rozvoj odborného vzdělávání, publikování článků v odborných periodikách (C.O.T., AHR Fórum, Všudybyl) VŠH se podílí na řešení 3 výzkumných projektů v rámci veřejných soutěží Ministerstva kultury NAKI II (Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace, Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě) a Technologické agentury ČR v programu ÉTA (Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení). Dále realizuje projekty smluvního výzkumu (místní poplatky, pobyty dětí a mládeže, zábavní parky, specifika čínské klientely), jejichž výstupem jsou odborné monografie. Další informace jsou k dispozici na https://www.vsh.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty/. VŠH spolupracuje s ubytovacími a stravovacími zařízeními nejen v rámci Klubu partnerů VŠH, ale i v rámci odborných praxí studentů. Nabídka je průběžně aktualizována. Spolupráce probíhá i s Turistickým spolkem Lipenska, se kterým má VŠH podepsáno memorandum o spolupráci. VŠH má gastronomickou posluchárnu (konvektomat), laboratorní kuchyni (konvektomat, holdomat, vodní lázeň), sommelierský salonek, barmanský salonek a cvičný bar.

Navrhuje: Tomáš Blabla

Představení kandidátů