Představení kandidátů

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o.

Ředitelka školy

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU: Škola v letošním roce slaví 60 let od svého založení.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. se nachází přímo v žateckém historickém centru. Škola vznikla v roce 1959 a od roku 1993 je školou soukromou.

Za ta léta se úspěšně vypořádává s politickými změnami ve společnosti i s trvající nepopularitou vůči soukromým zřizovatelům. Dokáže pružně reagovat na potřeby trhu a svoji skladbu oborů přizpůsobuje trendům a požadavkům společnosti. Stále je vážným konkurentem tradičním školám v regionu.

Za tuto dobu škola vychovala tisíce odborníků, s nimiž se můžete setkat v mnoha odvětvích po celé ČR i v zahraničí.

Zřizovatelem je Svaz českých a moravských spotřebních družstev, skupina COOP se sídlem v Praze, pod který spadá dalších osm škol podobného typu rozmístěných po celé republice.

Střední odborná škola nabízí studium zakončené maturitní zkouškou v těchto oborech:

Hotelnictví (65-42-M/01), Ekonomika a podnikání (63-41-M/01), Gastronomie (65-41-L/

01). Na středním odborném učilišti lze studovat obor Kuchař-číšník (65-51-H/01) a od září 2017 i Výrobce potravin(29-51-H/01) se zaměřením Sladovník-Pivovarník. Nástavbové studium, které je určeno pro absolventy učebních oborů, se realizuje formou denní a dálkovou v oboru vzdělání Podnikání (64-41-L/51). Škola je akreditovaným pracovištěm pro poskytování profesních kvalifikací.

Inspekční zprávy, kontroly nadřízených institucí, hospodářské audity a především výsledky u maturitních a závěrečných zkoušek i dovednosti žáků v rámci praktického vyučování jsou zárukou, že ze školy odcházejí žáci dobře připraveni pro život i budoucí profesi.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: V současné době učí ve škole 100% kvalifikovaní pedagogové, a to i ti, jejichž zaměřením jsou odborné předměty. Do výuky vnášejí moderní vyučovací metody doplněné o využívání moderních technologií. Vedle již několik let zavedených a ověřených tzv. DUMů (digitálních učebních materiálů) se žáci učí kulinářské techniky a postupy pomocí on-line kurzů Kulinářského umění.

Žáci hotelové školy mají v nabídce 3 povinné jazyky (anglický, německý, ruský) a možnost docházet na kroužek italštiny a španělštiny. V rámci učební praxe mimo jiné organizují a průvodcují turistické zájezdy, exkurze, kurzy a výlety, které zároveň zpracovávají i jako své maturitní práce. Každoročně se také žáci oboru hotelnictví prakticky seznamují se základy golfu na blízkých golfových hřištích.

Výuku zpestřují žákům nabídkou odborných kurzů pod vedením zkušených odborníků, workshopů a účastí v různých projektech, které sledují a aplikují aktuální trendy. Z těch dlouhodobých a nejvýznamnějších jmenujme např. účast v projektu AHR Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů nebo pořádání workshopu a semináře Udržitelné stravování – regionální, sezónní, bio a čerstvé potraviny ve veřejném stravování, ve kterém je škola partnerem Jihočeské univerzitě. Člen Kanadské kulinářské federace (CCF) pan A. Hlas předváděl své umění žákům školy v rámci workshopu Moderní světové trendy.

V rámci účasti žáků na odborných stážích v zahraničí, dříve do programu Leonardo da Vinci, nyní Erasmus+, v kterých je škola dlouhodobě zapojena, odjelo do restaurací a hotelů v Německu více než 100 žáků, nezanedbatelný počet žáků odjel na stáž i v rámci příhraničního projektu Tandem. Každoročně škola nabízí tříměsíční stáže v letoviscích po celé Itálii, na Sardínii, v Řecku, možnost brigád v německém Baden-Badenu, v Cottbusu a na Slovensku. Žáci vykonávají praktické vyučování v gastronomických provozech po celé ČR, nejvýznamnější je spolupráce s hotelem Radisson Blu Alcron Hotel v Praze pod vedením Romana Pauluse, s hotelem Orea Wellness Hotel Horizont v Železné Rudě, v hotelu Orea Resort Sklář v Harrachově, v hotelích v Beskydech a v Krkonoších.

Pedagogové školy se účastní pravidelně odborných stáží a kurzů v ČR i v zahraničí, vedle zmíněné spolupráce s AHR, jsou zapojeni do aktivit firmy Bidfood, v rámci kterých se pravidelně vzdělávají v gastrostudiích. Jazykové vzdělávání si prohloubili během čtrnáctidenního pobytu v jazykové škole v Londýně a v Berlíně v rámci Výzvy č. 56. Účast v jazykové škole v Londýně využili i žáci školy. Ředitelka školy vyjela v minulosti 2x na studijní pobyt v programu SVES, v rámci kterého mohla sdílet své zkušenosti s řediteli odborných škol z celé EU.

Žáci školy se účastní mnoha odborných soutěží po celé republice. Jedním z úspěchů žáků školy bylo ocenění Juniorský mistr republiky ve flair stylu a Juniorský 2. vicemistr republiky ve flairu. Vedle barmanských soutěží jako je např. Kroměřížská koktejlová soutěž nebo Skvrňanský šejkr žáci soutěží i v dovednostech čepování piva např. Chodovar CUP (1. místo), Heineken Cup (1. místo) v rámci veletrhu Holiday World, nebo v soutěžích kuchařských jako je Gastro junior – BIDVEST CUP, Gastro soutěž Kraslice (2 x 1. místo, 2. a 3. místo) nebo Gastro Labe 2018, kde se žákyně umístily na 3. místě v kuchařských dovednostech.

V krajském kole jazykové olympiády se žák školy umístil na 8. místě.

Jako podporu odborného vzdělávání škola pořádala již 11. ročník soutěže Žatecký CUP 2019. Dle slov garanta, je soutěž mimořádně dobře obsazena, stává se jednou z největších v rámci Čech, což hodně vypovídá o její kvalitě, prostředí a o péči školy o celou akci. Přes 50 soutěžících prezentovalo své dovednosti ve třech kategoriích: barmanské, baristické a čepování piva. Žáci školy se pravidelně umisťují na předních místech (např. v předposledním ročníku 2. a 3. místo v čepování piva), ve všech kategoriích má škola své zastoupení.

Dva pedagogové školy získali cenu AHR Učitel odborných předmětů Ústeckého kraje.

Odborníci z praxe docházejí pravidelně do školy, aby se účastnili závěrečných zkoušek u oboru Kuchař-číšník, prezentovali nové trendy žákům v rámci různých odborných kurzů a seminářů, předváděli žákům své kuchařské umění a účastní se i akcí, které pořádá škola, např. bourání vepřového masa (řezník), kuchání ryb a stahování zvěřiny. V rámci projektu EU „Šablony s názvem Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce“ vytvořila škola vytvořit koordinátora pro spolupráci s odborníky z praxe.

Škola je zapojena do různých profesních organizací a významně spolupracuje 
a aktivně se podílí na akcích pořádaných AHR ČR (Czech Specials, kulaté stoly, pravidelná setkání ať už na krajské úrovni nebo na celostátních konferencích apod.) Vedle toho je členem České barmanské asociace, Asociace číšníků ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace ředitelů hotelových škol, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Dále je dlouhodobých členem Hospodářské komory ČR. Každoročně nejlepší žáci školy přijímají ocenění Dobrý list Hospodářské komory ČR za vynikající výsledky v rámci studia, praktického vyučování a během závěrečných zkoušek (v letošním roce toto ocenění převzali 2 žáci). Pro úřad práce lounského okresu zajišťuje škola profesní kvalifikace.

Pedagogové školy jsou členy mnoha odborných a profesních sdružení. Mnozí se angažují v politických, společenských a kulturních funkcích místní i krajské státní správy a samosprávy. V současné době dva bývalí členové pedagogického sboru působí jako místostarostové měst Žatec a Louny. Ředitelka školy je dlouhodobým členem dozorčí rady Destinační agentury Dolní Poohří. Ve škole působí i dva trenéři 1. třídy.

Škola se propaguje na mnoha odborných akcích, ať už pořádaných školou nebo veřejností. Každoročně se účastní mnoha cateringových akcí, rautů, svateb, pohoštění v rámci významných akcí pořádaných v regionu, kraji nebo celorepublikově. V poslední době jmenujme např. účast na žatecké Dočesné, Sportovcích okresu i kraje či ústeckého Dne záchranářů. Každoročně je partnerem při pořádání konference Stop and Stay, při organizaci a také jako přednášející s příspěvkem na konferenci (např. v roce 2017 Ohře rybářská).

V roce 2019 je škola zapojena do těchto projektů podporovaných EU: Erasmus +, Výzva č. 35- Šablony (propojení školy se zaměstnavateli) a do Výzvy č. 33- IROP, v rámci kterého vybudovala Gastrolaboratoř. S Ústeckým kraje spolupracuje v rámci projektu I-KAP, který mimo jiné přinesl žákům možnost bezplatně vyjet na exkurze na atraktivní místa jako je iQLANDIA a Techmanie nebo navštívit sladovnické a gastronomické provozy.

Ve školním roce 2017/18 se škola zúčastnila ankety vypisované Ústeckým krajem o Dobrou školu nezřizovanou krajem. Dlouhodobá dobrá práce a výsledky vedly k umístění na 3. místě v kraji.

V současné době probíhá ve škole projekt Hrdá škola, který je zacílen na oživení studentského života a zatraktivnění školního prostředí.

Ve škole jsou učebny vybavené dle požadavků na moderní vyučování. Odborné učebny včetně kuchyně splňují požadovaný standard. Většina žáků školy vykonává praktické vyučování na externích smluvních ubytovacích či gastronomických pracovištích po celé ČR, jejichž narůstající poptávku po žácích škola vnímá a snaží se požadavkům vyhovět. Několik žáků každoročně také provází po kulturních památkách v okolí.

Na aktuální požadavek trhu práce škola zareagovala otevřením učebního oboru Sladovník-Pivovarník.

NAVRHUJE: Milan Nemrava